+45 89 34 35 36

Coronavirus fundet blandt danske heste - eller?

Det danske hestemedie, Malgré Tout, skriver i en artikel, at der er fundet coronavirus hos danske heste, hvilket har gjort mange hesteejere bekymrede.

Der er dog ingen grund til bekymring, da virussen fundet hos de danske heste ikke er den samme som den, der florerer blandt mennesker for øjeblikket.

Coronavirussen, som lige nu får gaderne til at ligge øde hen, hedder Covid-19, hvor virussen fundet hos de danske heste, hedder ECov. Corona er således en fælles betegnelse for mange forskellige typer af virus.

"Coronavirus forekommer ganske almindeligt i Danmark hos blandt andet kvæg og svin, men findes altså også hos heste. En vigtig forskel er, at den omtalte kinesiske version af coronavirus er en luftvejsinfektion, mens den, der rammer kvæg, svin og heste, er en mave-tarm-infektion," siger hospitalschef på Universitetshospitalet for Store Husdyr på Københavns Universitet, Susanne Nautrup Olsen, i en artikel, der er offentliggjort på MandagMorgens hjemmeside, https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/coronavirus-er-fundet-hos-danske-heste-men-du-skal-ikke-vaere-bekymret.

Der er intet, som tyder på, at ECov kan smitte fra dyr til mennesker, men det kan ikke fuldstændig udelukkes ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Han maner dog til besindighed, da man ellers altid ville gå og være bekymret. Han mener således, at der ikke er grund til at være bange for at ride på sin hest, fortæller han til mm.dk i artiklen.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil købe en "hesteejendom"?

Spørgsmålet er omfattende og komplekst, bl.a. fordi ”hesteejendomme” falder i mange kategorier, og fordi der er individuelle forhold ved hver eneste ejendom.

Skal du have ét overordnet svar, må det være: tag en erfaren ejendoms- og hesteadvokat med på råd helt fra begyndelsen.

Her runder vi kort nogle få emner.

Landbrugspligt

Ved køb af ejendomme på landet er der en del forhold, som du skal være opmærksom på. Et af de mest afgørende forhold i forbindelse med boligkøb i en landzone er, hvorvidt der er landbrugspligt på ejendommen.

Der er som udgangspunkt landbrugspligt, hvis der er mere end 2 hektar jord til ejendommen. Der er både fordele og ulemper ved køb af en landbrugsejendom med landbrugspligt.

Hvis din ejendom har status som landbrugsejendom, har det indvirkning på en række økonomiske forhold. Du har bl.a. mulighed for at søge tilskud til vedligehold af jord, og du betaler en mindre ejendomsskat, da ejendommen betragtes som erhverv. Bagsiden er fx, at du ved salg af en landbrugsejendom vil blive avancebeskattet.

Har ejendommen landbrugspligt, kan det også få betydning for belåningen af ejendommen. Det er derfor vigtigt, at du eller din advokat forhører dig ved dit pengeinstitut, inden du giver et bud på ejendommen.

Forsikringsforhold

Du skal være opmærksom på forsikringsforhold ved køb af en landbrugsejendom. Er ejendommen underlagt landbrugsloven, stilles der øgede krav til tillægsforsikringer. Ved ejerskifte er ejendommen ikke omfattet af huseftersynsordningen. Det betyder, at der ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring. Vi anbefaler derfor, at du tidligt i processen tager fat i dit forsikringsselskab, og at du som køber får en byggesagkyndig til at foretage en byggeteknisk gennemgang af boligen og andre bygninger.

Bopælspligt

Er der landbrugspligt på ejendommen, er der samtidig bopælspligt. Bopælspligten skal være opfyldt inden 6 måneder efter, at du har overtaget ejendommen. Hvis der er bopælspligt på ejendommen, skal Landbrugsstyrelsen have meddelelse om, at bopælspligten er opfyldt, førend du kan opnå adkomst til ejendommen. Udover ved selv at bebo ejendommen har du mulighed for at opfylde bopælspligten ved at leje stuehuset ud til beboelse. Det kan i nogen tilfælde også være muligt at opfylde bopælspligten ved at have bopæl på en anden landbrugsejendom.

Skatteregler

Hvis man sælger en ejendom, som man har beboet, så er fortjenesten som udgangspunkt skattefri (”parcelhusreglen”). Det kan have økonomiske konsekvenser, hvis din landejendom bliver kategoriseret som erhvervsejendom, idet du kan være omfattet af avancebeskatningsloven. Hvis din ejendoms samlede grundstørrelse er over 1.400 kvadratmeter, er udgangspunktet, at ejendommen ikke er omfattet af parcelhusreglen. Det betyder, at fortjenesten kan være skattepligtig. For landbrugsejendomme er den del af fortjenesten der vedrører stuehuset med grund skattefrit.

SKATs praksis vedr. landbrugsejendomme har i mange år været således, at blot ejendommen var under 5.5 hektar, formodes ejendommen ikke have været brugt til erhverv. Med nye regler, der trådte i kraft januar 2018, er grænsen på de 5,5 hektar ophævet. SKAT vil nu skønne, om det er beboelseselementet eller landbrugselementet, der vejer tungest ved vurderingen af ejendommen.  Overstiger erhvervsarealerne i bygningerne tilsammen 50 procent, betragtes ejendommen som en erhvervsejendom.

Krav og miljøregler til hestehold

Det er antallet af heste, der bestemmer, om hesteholdet er erhvervsmæssigt eller ej. Det er først erhvervsmæssigt dyrehold, når det overstiger 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)

Kravene til miljø og møddinger bliver markant skærpede, når du driver erhvervsmæssigt dyrehold. Som udgangspunkt skal møddinger og opsamlingsbeholdere indrettes således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne. Skal der etableres en ny mødding til hestehold, skal der søges byggetilladelse hos kommunen.

Hestegødning betegnes som fast gødning og skal opbevares i møddinger, der er indrettet med tæt bund og sider og med afløb til opsamlingsbeholder. Derudover kan der, efter vurdering fra kommunen, stilles krav til overdækning.

Vigtigst af alt

Husk at ovenstående kun er en fuldstændig overfladisk gennemgang af nogle få regler. Lad en advokat holde dig i hånden.